Hjem Personvernregler

Vi er bevisste på at arv og testament er et sensitivt tema for mange, og vi er opptatte av å behandle dine personopplysninger med ekstra respekt på grunn av dette. De åtte organisasjonene som arrangerer møtet er solidarisk ansvarlige for databehandlingen. Under ser du hvordan vi oppbevarer og håndterer personopplysninger.

1. Formålet med behandlingen

Personopplysningene brukes for å registrere din påmelding til arrangementet og til å gi deg relevant informasjon i forbindelse med arrangementet. Dette kan være informasjon om eventuelle endringer i arrangementet og en e-post i etterkant der du får presentasjonen fra møtet tilsendt. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1) b som gjelder oppfylling av avtale.

2. Lagring og utlevering

Personopplysningene registreres i en deltagerliste som er synlig for representanter for de ni organisasjonene som står bak arrangementet. Organisasjonene har underskrevet samarbeidsavtale der de har forpliktet seg til å ikke ta ut informasjon fra deltagerlisten eller føre deltagerlisten over i egne databaser. Informasjonen utleveres heller ikke til andre. Deltagerlisten slettes senest innen utgangen av året for din påmelding.

3. Reservasjonsmulighet

Dersom du ønsker å være anonym og ikke ønsker å oppgi kontaktinformasjon respekterer vi naturligvis det. Kontakt oss på kontakt@arvenetterdeg.no eller telefon 934 23 632 dersom du ønsker det. Vær oppmerksom på at du i så fall ikke kan motta informasjon som kan være viktig i forbindelse med påmeldt arrangement.

4. Innsyn, retting og sletting

Du kan be om innsyn i det vi har registrert på deg (kontakt@arvenetterdeg.no eller telefon 934 23 632), be om retting av uriktige opplysninger, eller be om at alle opplysningene om deg skal slettes.

5. Begrensning av- eller protest mot behandlingen

Du kan be om å få begrenset behandlingen som gjelder personopplysninger om deg og har rett til å protestere mot behandlingen.

6. Dataportabilititet

Du har også rett til å få utlevert personopplysningene vi behandler om deg slik at disse kan overføres til en annen behandlingsansvarlig.

7. Klage til datatilsynet

Dersom du ikke er tilfreds med våre svar eller er utilfreds med den måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktopplysninger og mer informasjon om hvordan du klager finner du på www.datatilsynet.no.

Har du noen spørsmål om personvern?

Ta kontakt med oss på kontakt@arvenetterdeg.no